04Δεκέμβριος2023

Heraklio Lottery

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ

22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.»

 

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Lottery Α.Ε.» στην τακτική του συνεδρίαση της 2.8.2021 αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση της 22ης Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19.00 στην αίθουσα Μούσες του επί της Πλατείας Ελευθερίας του Ηρακλείου ευρισκομένου ξενοδοχείου ΑΣΤΟΡΙΑ, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και ψηφολέκτη.

2) Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2020.

3) Έγκριση διανομής προμερίσματος της χρήσεως 2021

4) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020 σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό.

5) Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2021 και καθορισμός αμοιβής τους.

6) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου

7) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας.

8) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου επταμελούς Δ.Σ. με πενταετή θητεία.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 28 §4 του Καταστατικού της εταιρίας, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του, κάθε υποψήφιος σύμβουλος υποχρεούται να υποβάλλει προς το Δ.Σ.:

 

  • έγγραφη αίτηση για τη συμμετοχή του στις αρχαιρεσίες συνοδευόμενη από
  • πρόσφατο αντίγραφο ποινικού μητρώου,
  • πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας,
  • βεβαίωση του λογιστηρίου της εταιρίας ότι έχει εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές του προς την εταιρία, ακόμη και εκείνες που έχουν τεθεί σε ρύθμιση,

 

  • υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί τους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε Κανονισμού της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της Ε.Ε.Ε.Π.

 

Η αίτηση και τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται στο Δ.Σ. τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες πριν από την ορισμένη ημερομηνία των αρχαιρεσιών, δηλαδή μέχρι και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021, και ώρα 21.00. Το Δ.Σ. συνεδριάζει και εγκρίνει τις υποψηφιότητες πέντε πλήρεις ημέρες πριν τις αρχαιρεσίες, δηλαδή το αργότερο μέχρι και το Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2021. Για την έγκριση υποψηφιότητας απαιτείται να μην προκύπτει οποιαδήποτε οφειλή του υποψηφίου από τον έλεγχο των πρακτορείων, τον οποίο υποχρεούται να κάνει η εταιρία στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων έως την έγκρισή τους από το Δ.Σ.

 

Με εντολή του Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 

Μιχάλης Βρέντζος

Ακολουθήστε μας